xū shí

虚实

繁体虛實
拼音xū shí
简拼XS
注音ㄒㄨ ㄕˊ
词性名词、形容词

近义词内情

查组词虚组词实组词

查成语“虚”的成语“实”的成语

基本解释

⒈ 虚假和真实。

falsehood versus reality;

⒉ 多指对方的内部情况或势力。

探听虚实。虚实尽知。——宋·司马光《资治通鉴·唐纪》料其虚实。——宋·司马光《资治通鉴》以北虚实告。——宋·文天祥《指南录·后序》

actual situation;

引证

⒈虚或实;虚和实。

《韩非子·安危》:“安危在是非,不在於强弱。存亡在虚实,不在於众寡。”宋苏辙《老聃论下》:“今将以求夫仲尼、老聃之是非者,惟能知虚实之可用与否而已矣。”清李渔《蜃中楼·结蜃》:“今日二女在蜃楼眺望,柳生在海上閒行,不但有仙凡虚实之分,又有海水沧波之隔,若无神仙暗渡,两边怎得相亲。”

⒉真伪。

《后汉书·度尚传》:“夫事有虚实,法有是非。”《梁书·朱异传》:“普通五年,大举北伐,魏徐州刺史元法僧遣使请举地内属,詔有司议其虚实。”宋苏轼《乞不给散青苗钱斛状》:“今者已行常平糶糴之法,惠民之外,官亦稍利……或云议者以为帑廩不足,欲假此法以赡边用。臣不知此言虚实,若果有之,乃是小人之邪説,不可不察。”清顾炎武《答次耕书》:“子德书来云,顷闻将特聘先生,外有两人,此语未审虚实。”

⒊指内部的实际情况。

《后汉书·朱俊传》:“既到州界,按甲不前,先遣使诣郡,观贼虚实,宣扬威德,以震动其心。”《旧唐书·刘黑闼传》:“建德有所经略,必令专知斥候,常间入敌中覘视虚实。”《水浒传》第十一回:“他在沧州虽是犯了迷天大罪,今日上山,却不知心腹。倘或来看虚实,如之奈何?”《太平天囯故事歌谣选·计败韦铁牛》:“一路上,韦铁牛本想从老百姓的嘴里,打听打听金田村的虚实,但老百姓一见官兵出来,不知是来催粮还是抓丁,都避开了。”