wǎng liǎng

魍魉

繁体魍魎
拼音wǎng liǎng
简拼WL
注音ㄨㄤˇ ㄌ一ㄤˇ
词性名词

查组词魍组词魉组词

查成语“魍”的成语“魉”的成语

基本解释

⒈ 传说中的一种鬼怪。

demons and monsters;

引证

⒈古代传说中的山川精怪;鬼怪。参见“罔两”、“蝄蜽”、“魑魅魍魎”。

《孔子家语·辨物》:“木石之怪夔魍魎。”清纪昀《阅微草堂笔记·如是我闻一》:“鵂鶹岁久能人语,魍魎山深每昼行。”

⒉疫神。传说颛顼之子所化。

汉蔡邕《独断》:“帝顓頊有三子,生而亡去为鬼。其一者居江水,是为瘟鬼;其一者居若水,是为魍魎;其一者居人宫室枢隅处,善惊小儿。”晋干宝《搜神记》卷十六:“昔顓頊氏有三子,死而为疫鬼:一居江水,为疟鬼;一居若水,为魍魎鬼;一居宫室,善惊人小儿,为小鬼。”

⒊影子外层的淡影,光的衍射物。

《文选·班固<幽通赋>》:“恐魍魎之责景兮,羌未得其云已。”李周翰注:“魍魎,影外微阴也。”

⒋恍惚;迷茫无所依貌。

《淮南子·览冥训》:“其行蹎蹎,其视瞑瞑,侗然皆得其和,莫知所由生,浮游不知所求,魍魎不知所往。”

相关词语

结尾的词语