wū rǔ

污辱

繁体污辱
拼音wū rǔ
简拼WR
注音ㄨ ㄖㄨˇ
词性动词

近义词侮辱凌辱、玷辱

查组词污组词辱组词

查成语“污”的成语“辱”的成语

基本解释

⒈ 损害别人的自尊心。

humiliate; insult;

⒉ 污损,玷污。

污辱门庭。

defile;

引证

⒈亦作“污辱”。亦作“汚辱”。耻辱。

《管子·形势解》:“中无情实则名声恶矣,修行慢易则汚辱生矣。”《史记·刺客列传》:“政所以蒙汚辱自弃於市贩之间者,为老母幸无恙,妾未嫁也。”

⒉指蒙受耻辱。

唐元结《恶圆》:“寧方为汚辱,不圆为显荣。”鲁迅《书信集·致黄源》:“因思《译文》与其污辱而复生,不如先前的光明而死。”

⒊卑鄙;卑污。

《管子·明法解》:“行货财而得爵禄,则汚辱之人在官。”宋王得臣《麈史·知人》:“齐桓公行甚污辱,而为五霸之盛者,盖能用管仲耳。”

⒋指低下卑污之地。

《淮南子·说山训》:“美之所在,虽汚辱世不能贱;恶之所在,虽高隆世不能贵。”

⒌玷辱;玷污。

《汉书·司马迁传》:“僕以口语遇遭此祸,重为乡党戮笑,污辱先人,亦何面目復上父母之丘墓乎?”宋苏舜钦《与欧阳公书》:“设有自诬者,则席宾皆遭污辱矣。”明李贽《答焦漪园书》:“弟既处远,势难遥度,但不至取怒於人,又不至汚辱此书,即为爱我。”巴金《光明·狗》:“像这样怎么能够算做一个人呢?这岂不太污辱了这个神圣的字吗?”

⒍侮辱。

《三国演义》第九回:“允老迈无能之辈,不足为道;可惜将军盖世英雄,亦受此污辱也!”魏巍《东方》第五部第十五章:“过去我们虽然也生活在同一块土地上,可是人民是被污辱被奴役的。”

⒎指奸污。

《后汉书·刘盆子传》:“发掘诸陵,取其宝货,遂污辱吕后尸。”《醒世恒言·蔡瑞虹忍辱报仇》:“瑞虹见合家都杀,独不害他,料必然来污辱。奔出舱门,望江中便跳。”清薛福成《庸盦笔记·轶闻·六指人冤狱》:“新人以新郎既死,復遭污辱,遂自縊。”