wǔ pǐn

五品

繁体五品
拼音wǔ pǐn
简拼WP
注音ㄨˇ ㄆ一ㄣˇ

查组词五组词品组词

查成语“五”的成语“品”的成语

基本解释

⒈ 五常。指旧时的五种伦常道德。五常。指仁、义、礼、智、信。五等。古代功勋的五种名目。九品官阶的第五级。五等。古代贝币的五个等级。

引证

⒈五常。指旧时的五种伦常道德。

《书·舜典》:“帝曰:‘契,百姓不亲,五品不逊。’”孔传:“五品谓五常。”孔颖达疏:“品谓品秩,一家之内尊卑之差,即父母兄弟子是也。教之义、慈、友、恭、孝,此事可常行,乃为五常耳。”晋陆云《吴故丞相陆公诔》:“五品时训,民神攸鑠。”明归有光《明君恭己而成功》:“当尧之时,天下之故多矣,洪水方割矣,民未粒食而阻飢矣,五品不逊矣,五刑未明矣。”

⒉五常。指仁、义、礼、智、信。

《汉书·王莽传中》:“帅民承上,宣美风俗,五品乃训。”颜师古注:“五品即五常,谓仁、义、礼、智、信。”

⒊五等。古代功勋的五种名目。

《史记·高祖功臣侯者年表》:“古者人臣功五品,以德立宗庙定社稷曰勋,以言曰劳,用力曰功,明其等曰伐,积日曰閲。”

⒋五等。古代贝币的五个等级。

《汉书·食货志下》:“大贝四寸八分以上,二枚为一朋,直二百一十六。壮贝三寸六分以上,二枚为一朋,直五十。幺贝二寸四分以上,二枚为一朋,直三十。小贝寸二分以上,二枚为一朋,直十。不盈寸二分,漏度不得为朋,率枚直钱三。是为贝货五品。”

⒌九品官阶的第五级。

《隋书·礼仪志五》:“今犊车通幰,自王公已下,至五品已上,并给乘之。”唐刘餗《隋唐嘉话》卷中:“秘书省少监崔行功,未得五品前,忽有鸜鵒衔一物入其堂,置案上而去。”